شایان برق هرمز نماینده محصولات کلوته

اسپلایس
اتصالات پرسی از سطح مقطع ۵۰۰-۱۶ میلی متر مربع همراه با استپر، ابعاد لوله مطابق با DIN46267 برای اتصالات کم فشار ، ضد نشت روغن.

کابلشو معمولی ۴۵ درجه
کابلشو های لوله ای مسی از سطح مقطع ۴۰۰-۶ میلی متر مربع با زاویه ۴۵ درجه، برای سیم و کابلهای بافته شده که سطح دایره ای شکل دارند.

کابلشو ۴۵ درجه
کابلشو پرسی زاویه دار از سطح مقطع ۲۴۰-۶ میلی متر مربع با زاویه ۴۵ درجه، نوع زخیم، سطح مسطح با فرایند تولیدی ویژه.

کابلشو معمولی ۹۰ درجه
کابلشو های لوله ای مسی از سطح مقطع ۴۰۰-۶ میلی متر مربع با زاویه ۹۰ درجه،برای سیم و کابلهای بافته شده که سطح دایره ای شکل دارند.

کابلشو ۹۰ درجه
کابلشو پرسی زاویه دار از سطح مقطع ۲۴۰-۶ میلی متر مربع با زاویه ۹۰ درجه، نوع زخیم، سطح تماس مسطح با فرایند تولیدی ویژه.

کابلشو دم بلند
کابلشو های لوله ای مسی دم بلند از سطح مقطع ۴۰۰-۶ میلی متر مربع، برای سیم و کابلهای بهم بافته شده که سطح مقطع دایره ای شکل دارند.

کابلشو DIN
کابلشو های پرسی مسی مطابق با استاندارد DIN از سطح ۱۰۰۰-۶ میلی متر مربع، نوع ضخیم.

کابلشو دوبل معمولی و کابلشو DIN
انواع خاص کابلشو پرسی از سطح ۲۴۰-۷۰ میلی متر مربع با سوراخ دوبل، نوع ضخیم، سطح تماس مسطح با فرایند تولید ویژه.

کابلشو دوشاخ
کابلشو لولهای مسی از سطح مقطح ۱۶-۲/۵ میلی متر مربع، از نوع دوشاخ، برای بست مستقیم با پیچ
برای سیم و کابلهای بهم بافته شده ظریف.

رابط استپردار
رابط مسی مطابق با DIN، از سطح مقطع ۱۵۰-۴ میلی متر مربع، همراه با استپر برای ورود دقیق کابل.

رابط تبدیل (کوتاه)
رابط مسی کوتاه ( رابط تبدیل)، از سطه مقطع ۱۵۰-۴ میلی متر مربع، برای اتصال به رابط هایی با سطح مقطع های متقاوت می باشد، نوع استاندادر آن به صورت کوتاه میباشد.

کابلشو ها
کابلشو های لوله ای مسی از سطح مقطع ۴۰۰-۶ میلی متر مربع، برای سیم و کابلهای بهم بافته شده که سطح مقطع دایره ای شکل دارند.

کابلشو سایز کوچک
کابلشو های لوله ای مسی از سطح مقطع ۲/۵-۶ میلی متر مربع، از نوع حلقع ای، برای سیم و کابلهای بافته شده.

کابلشو ترمینالی
مخصوص سیم و کابلهای مس.

رابط ها
رابط مسی از سطح مقطع ۴۰۰-۴ میلی متر مربع
برای سیم وکابل های بهم بافته شد.

کابلشو آلومینیوم
کابلشو پرسی آلومینیومی ، از سطح مقطع ۴۰۰-۱۰ میلی متر مربع، برای سیم و کابلهایی که سطح مقطع دایره ای شکل دارند.

رابط های آلومینیومی
کابلشو پرسی آلومینیومی مطابق با DIN ، از سطح مقطع ۵۰۰-۱۰ میلی متر مربع، برای سیم و کابلهای بهم بافته شده که سطح مقطع دایره ای شکل دارند.

رابط های اسپلایس پرسی
رابط های اسپلایس پرسی آلمینیومی مطابق با استاندارد DIN از سطح مقطع ۱۲۰-۲۵ میلی متر مربع، برای سیم و کابلهای بهم بافته شده که سطح مقطع دایره ای شکل دارند.

کابلشو های بی متال
کابلشو پرسی آلومینیومی – مسی ، از سطح مقطع ۳۰۰-۱۶ میلی متر مربع، قسمت مسی آلومینیومی به واشرهای مسی متصل می شود. برای سیم و کابلهای بهم بافته شده که سطح مقطع دایره ای شکل دارند.

رابط بی متال
رابط های پرسی آلومینیومی – مسی ، از سطح مقطع ۳۰۰-۱۰ میلی متر مربع، جهت ارتباط اتصالات آلومینیومی فشار پایین با اتصال مسی.

کابلشو پرسی آلومینیومی – مسی
کابلشو پرسی آلومینیومی – مسی ، از سطح مقطع ۳۰۰-۱۶ میلی متر مربع، قسمت مسی آلومینیومی به واشرهای مسی متصل می شود.برای سیم و کابلهای بهم بافته شده که سطح مقطع دایره ای شکل دارند.