» ترانسمحصولات ترانس، بالاست و ایگنایتور

شایان برق هرمز نماینده محصولات راما در حال حاضر این محصولات برای انواع بالاست لامپهای روشنایى و ایگنایتوردر محدوده وسیعی که بخش اعظم نیازهای داخلی کشور را برآورده میسازد ، تولید میگردد و دستیابی به استانداردهای محصول مطابق استانداردهای ملی و بین المللی ، در اولویت برنامه های آن قرار گرفته است. دامنه تولید و […]