» روکش حرارتیمحصولات روکش حرارتی

شایان برق هرمز نماینده محصولات شاهین مفصل سرکابل حرارتی فشار ضعیف و سرکابل حرارتی فشار متوسط. سرکابل کلد شیرینک فشار متوسط و سرکابل پلاگ این. سرکابل حرارتی ۵۲ کلیو ولت و سرکابل فشار قوی. مفصل رزینی و مفصل حرارتی فشار ضعیف. مفصل با کیس نهایی رزین و مفصل حرارتی با خروجی ارت. مفصل حرارتی ۵۲ […]