» نمایشگر ولتاژ و جریانمحصولات نمایشگر ولتاژ و جریان

شایان برق هرمز نماینده محصولات شیوا امواج ساعت فرمان هفتگیساعت فرمان هفتگی با قابلیت برنامه ریزی ۳۰ برنامه در یک روز یا۳۰ برنامه در یک هفته می تواند زمان خاموش و روشن شدن سیستم های مختلف را به صورت سیکل های دوره ای روزانه یا هفتگی کنترل نماید. ساعت فرمان ساعت فرمان با یک فرمان […]