» هواکش و دمندهمحصولات هواکش و دمنده

شایان برق هرمز نماینده محصولات دمنده هواکش خانگی فلزی این هواکش دارای ناحیه تخلیه دایره ای شکلی وبرای نصب روی پنجره و یا تخلیه آزاد استفاده می شود. بدنه و پروانه محصول با استفاده از فلز ساخته شده است. هواکش های VMA  برای تهویه اتاق ها و آشپزخانه های متوسط و بزرگ طراحی شده اند. […]