» کابلشو و اتصالاتمحصولات کابلشو و اتصالات

شایان برق هرمز نماینده محصولات کلوته اسپلایس اتصالات پرسی از سطح مقطع ۵۰۰-۱۶ میلی متر مربع همراه با استپر، ابعاد لوله مطابق با DIN46267 برای اتصالات کم فشار ، ضد نشت روغن. کابلشو معمولی ۴۵ درجه کابلشو های لوله ای مسی از سطح مقطع ۴۰۰-۶ میلی متر مربع با زاویه ۴۵ درجه، برای سیم و […]