شایان برق هرمز نماینده محصولات ستاره یزد

سیم مفتولی و نیمه افشان (غیرقابل انعطاف)
جهت استفاده در روشنایی ساختمان های  مسکونی و تجاری. مناسب برای نقاط خشک و سرپوشیده، جهت نصب ثابت در پانل توزیع در و زیر گچ و قابل نصب در کانال، یا روی حفاظ عایقی.
کابل تک رشته افشان (قابل انعطاف)
جهت استفاده در داخل و خارج تاسیسات، قابل نصب در سینی و کانال کابل. این نوع کابل برای جعبه کلید های اتصال، تاسیسات صنعتی، و ساختمان های تجاری مناسب می باشد.
کابل چند رشته قابل انعطاف
برای اتصال لوازم آشپزخانه و روشنایی، تجهیزات خانگی و اداری، در تنش های مکانیکی پایین. قابل استفاده در نقاط خشک و نمدار. برای اتصال به قسمت های گرم تجهیزات گرمایشی استفاده نمی شود.
کابل قدرت چند رشته قابل انعطاف
جهت استفاده در داخل و خارج تاسیسات قابل نصب در سینی و کانال کابل. این نوع کابل برای جعبه کلید های اتصال، تاسیسات صنعتی، و ساختمان های تجاری مناسب می باشد. این کابل ها برای نصب مستقیم در خاک چنانچه تنش های مکانیکی وجود نداشته باشد مناسب هستند.
کابل های قدرت تک رشته
برای نصب ثابت، داخل و خارج تاسیسات، در کانال کابل، داخل زمین و آب، قابل استفاده در شبکه الکتریکی، تاسیسات صنعتی و پست های برق.
کابل های زمینی ۲،۳ ،۴ و ۵ رشته
برای نصب ثابت، داخل و خارج تاسیسات، در کانال کابل، داخل زمین و آب، قابل استفاده در شبکه الکتریکی، تاسیسات صنعتی و پست های برق.
کابل قدرت چند رشته
برای نصب ثابت، داخل و خارج تاسیسات، در کانال کابل، داخل زمین و آب، قابل استفاده در شبکه الکتریکی، تاسیسات صنعتی و پست های برق.
کابل های کنترل قابل انعطاف
به عنوان کابل های اندازه گیری و کنترل برای نصب داخلی در ماشین ها و خطوط تولید و تجهیزات کنترل در نقاط خشک، نم دار و مرطوب در صورتی که تنش های مکانیکی وجود نداشته باشد.
سیم افشان (قابل انعطاف)
برای سیم کشی داخلی جعبه کلید های اتصال و وسایل الکتریکی خانگی. قابل نصب در داخل لوله وکانال، غیرقابل نصب در زیر گچ .